“CPAC Green Solution” จับมือ 6 พาร์ทเนอร์ นำร่องความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

CPAC Green Solution  ชู “CPAC Waste Management Solution” โซลูชันการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน