DMT เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ ESG ด้วยแนวทาง 3 มิติ เพื่อความยั่งยืน

ภายหลังจากที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ DMT ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของนักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ถือเป็น Trend ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องศึกษาและปรับให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองทุกองค์กร

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” รายงานผลงาน Social enterprise 5 แนวทาง ปี 2564

เป็นระยะเวลากว่า 33 ปี ที่บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ “DMT” มุ่งมั่นทำธุรกิจให้บริการด้านการคมนาคม-การขนส่ง ที่สะดวกรวดเร็วให้แก่พี่น้องคนไทย โดยควบคู่ไปกับการดำเนินโยบายองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ผู้บริหารและพนักงานดอนเมืองโทลล์เวย์ต่างมีใจที่ต้องการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมในทุกด้าน โดยไม่หวังถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพียงหวังที่จะเป็น Social enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมที่มีผู้บริหารและพนักงานมีแนวคิดร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม