Browsing the "Smart Farmer" Tag

เกษตรกรเมียนมาร์ ใช้ Green Way แอปฯ ช่วยทำงาน

4 March 2018 | by admin t

ตามวิสัยทัศน์นักพัฒนาแอปฯ Green Way  จะแบ่งปันเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรเองคอยให้การช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงผลิตผลทางการเกษตร และระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น


CAT สร้างโซลูชั่น Smart Farmer ยกระดับเกษตรกรไทย

21 February 2018 | by Panee

CAT เดินหน้าโครงการ CAT CSR COME TOGETHER สร้างโซลูชั่น Smart Farmer หวังยกระดับการทำอาชีพด้านเกษตรกรรมกว่า 70 ของประเทศที่ให้ก้าวไปข้างหน้า และได้ผลผลิตที่ดีBack to Top ↑