Browsing the "the largest installed waste-to-energy capacity" Tag

จีนผุดไอเดียเมกะโปรเจคเปลี่ยน “ขยะ”ให้เป็น “พลังงาน”

9 September 2019 | by Panee

ปริมาณขยะล้นเมืองมักเป็นปัญหาอันดับต้นๆของเมืองใหญ่ที่มีปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้เกิดแคมเปญมากมายเพื่อรณรงค์การลดขยะด้วยวิธีต่างๆ เพราะเหตุนี้จึงทำให้รัฐบาลจีนผุดไอเดียการนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างเมกะโปรเจคเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานที่สามารถรองรับขยะได้ถึง 5,000 ตันต่อวัน



Back to Top ↑