KTC CSR Club รักจากใจให้ข้าวแลกอุ่นผู้สูงอายุ

กิจกรรม “รักจากใจให้ข้าวแลกอุ่น” เกิดขึ้นมาผ่านเฟซบุ๊คเพจ KTC CSR Club โดยทุกๆ การบริจาคเสื้อผ้า 15 ชิ้น จะได้รับข้าวกล้องหอมมะลิ 1 กิโลกรัม

กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบเสื้อผ้าจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันแบ่งปัน พร้อมทั้งข้าวสารและของใช้ที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ ในกิจกรรม “รักจากใจให้ข้าวแลกอุ่น” ผ่านเฟซบุ๊คเพจ KTC CSR Club โดยทุกๆ การบริจาคเสื้อผ้า 15 ชิ้น จะได้รับข้าวกล้องหอมมะลิ 1 กิโลกรัม

ทั้งนี้ อนัญญา บัวฝรั่ง (กลางขวา) เจ้าหน้าที่ดูแล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการฯ ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และมินิคอนเสิร์ตให้กับคุณตาคุณยายได้เพลิดเพลินและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

หนึ่งในภารกิจ 8 ข้อ ของ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี” คือเรื่อง พัฒนาชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุให้แก่ อปท. ดึงทรัพยากร และ SE / CSR เข้ามามีส่วนสนับสนุนงานผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีเนื้อที่ 32 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 28 กันยายน 2549 และใช้ชื่อว่า “ศูนย์สาธิตการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี” เปิดให้บริการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2558)

Stay Connected
Latest News