นายกฯ ชื่นชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา…ชุมทางสู่ภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโกปี 2567

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจกันของพลังภาคีเครือข่าย ที่หลอมรวมกับพลังความรู้จากการบูรณาการงานวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการจุดประกายอุทยานการเรียนรู้ยะลา

 บพท.-ธนาคารโลก สานพลังปั้น”เชียงใหม่-นครสวรรค์-ขอนแก่น-ระยอง-ภูเก็ต” ปูทางท้องถิ่นระดมทุนสร้างระบบการคลังตัวเองอัดฉีดเศรษฐกิจ-ลดเหลื่อมล้ำ

สบน.หนุนแนวทางท้องถิ่นพึ่งพาตัวเองด้านงบประมาณ ใน 5 จังหวัดนำร่อง “เชียงใหม่-นครสวรรค์-ขอนแก่น-ระยอง-ภูเก็ต” ตามข้อค้นพบของงานวิจัยร่วม บพท.-ธนาคารโลก-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลดภาระการคลังรัฐบาล สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่

4 คอนเซ็ปต์ ที่จอดรถในเมือง สร้าง Transit Oriented Development ​รองรับการเดินทางเชื่อมต่อ

ปัญหาเรื่องที่จอดรถภายในตัวเมืองและย่านที่อยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของจำนวนประชากร และทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ เพื่อสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งชุมชนแบบสามารถเดินถึงได้ ตามแนวทางของ TOD (Transit Oriented Development) ซึ่งเป็นโมเดลที่หลายเมืองใหญ่ของโลกนำไปใช้ในการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทาง และช่วยให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น