“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม. ธรรมศาสตร์ เปิดวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG (ESG101) แห่งแรก”

รัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม. ธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดวิชาศึกษาทั่วไป “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ESG” (ESG101) เป็นแห่งแรกของประเทศ ภายใต้ SET ESG Academy ที่มุ่งสร้างบุคลากรด้านความยั่งยืน (ESG Professionals) ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในองค์กรต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. (พิเศษ) ดร. กฤษฎา เสกตระกูล ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยาย ซึ่งวิชาดังกล่าวเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของ ม. ธรรมศาสตร์สามารถลงเรียนได้