AIS The StartUp ชี้ถึงเวลาสตาร์ทอัพไทยอัพสกิล การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์ความเสี่ยง บนหลัก ESG ผนึกพันธมิตรรอบด้าน ชูภารกิจ สร้าง-เสริม-ต่อยอด ศักยภาพใหม่ โตไกลในตลาดทุน

AIS The StartUp ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นพาร์ทเนอร์ที่พร้อมผลักดันและสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ Tech SMEs ไทย ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่สร้างการเติบโตแบบร่วมกันหรือ “Partnership for Inclusive Growth” โดยมุ่งนำขีดความสามารถของดิจิทัลโครงข่าย เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อการเข้าถึงขยายการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ