DMT จับมือ ม.เกษตรศาสตร์จัดโครงการ Tollway Green way ต่อเนื่องปีที่ 6

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ มีความรู้และเข้าใจในความสำคัญของแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต โดยครอบคลุมมิติ ESG สิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ