กลุ่มเซ็นทรัล และเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ ส่งมอบ “ศูนย์กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อการเติบโตที่สมวัยและความแข็งแรงที่สมบูรณ์

จากข้อมูลของกรมอนามัยในปี 2563 มีการรวบรวมข้อมูลจากเขตสุขภาพในการตรวจคัดกรองกลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5ปี) พบว่ามีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 58.33 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สูงขึ้นมากจากเดิมในปี 2562 พบร้อยละ 27.42