เวทีกลุ่มธนาคารโลกคุยอะไรกัน? จะใช้ Big Data เพื่อ SGDs

เพื่อช่วยภาครัฐในการหาวิธีแก้ปัญหา และปรับปรุงการส่งมอบบริการ ซึ่งหลายประเทศ หลายสถาบันกำลังพยายาม ให้เกิดข้อบรรลุในการสร้างความสมดุลระหว่างการรับประกันการเข้าถึง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว