อายิโนะโมะโต๊ะ ลด Food Loss ในกระบวนการผลิตได้แล้ว 43% เร่งเครื่องเพิ่มทั้ง Productivity และ Value ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก Food Waste Index Report ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Program) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่าและสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8%