”CATเพาะพันธุ์ดี”สร้าง Smart Farm ให้เยาวชนสู่วิถีเกษตรยั่งยืน

‘CAT เพาะพันธุ์ดี’ เป็นโครงการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้าง Smart Farm หรือ‘พื้นที่เกษตรอัจฉริยะ’ เพื่อช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวก และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ โดยช่วงเริ่มต้นเน้นไปที่โรงเรียนเพราะสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน โดยอาจารย์และนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงจากการทดลองทดสอบร่วมกัน

CAT หนุนเยาวชนใช้ LoRaWAN อนุรักษ์ผืนป่า [PR.NEWS]

LoRaWAN ถือเป็น IoT(Internet of Things) ได้นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมและประเทศในมิติต่างๆ โดยผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้รับทราบและทำความเข้าใจปัญหาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่