Browsing the "SOMAT Pulper – Dehydrator" Tag

ศรีราชาประกาศนำร่อง “เมืองต้นแบบปลอดขยะอาหาร”[PR.NEWS]

18 January 2018 | by Panee

อำเภอศรีราชา เป็นคลัสเตอร์ในการกำจัดขยะ และรองรับขยะจากพื้นที่ต่างๆ ปริมาณขยะ สามารถแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการกำจัดขยะ และได้พลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์Back to Top ↑