ถอดรหัสพัฒนา “คน” ของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อม “รับมือ” โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ถ้าเปรียบองค์กรเป็น ตึกหลังใหญ่  “พนักงาน” คือ เสาที่คอยค้ำจุนตึกหลังนี้ คำสอนส่วนหนึ่งของ คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งห้างเซ็นทรัลที่ถ่ายทอดแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่น

ส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัลยังคงยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ บุคลากร ที่เป็น หัวใจขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มเซ็นทรัลในการเจียระไนและรักษา ‘คนเก่ง’ ขององค์กรให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต

นายปาสคาล บิโยด์ Chief People Officer กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่มีกว่า 1 แสนคนทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อว่า ทุกคนมีคุณค่าและสามารถพัฒนาทักษะได้ เราจึงใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ โอกาสในสายงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร I·CARE ประกอบด้วย Innovation – สร้างสรรค์สิ่งใหม่ , Customer – ใส่ใจลูกค้า, Alliance – ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ, Relationship – จิตผูกพันพึ่งพา และ Ethic – มุ่งรักษาจริยธรรม นำไปสู่ การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นำพาองค์กรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในโลกยุคดิสรัปชั่น

ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการส่งเสริมบุคลากร คือ การจัดอบรมผ่านโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานทุกตำแหน่งงาน ทุกระดับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ จนถึงผู้บริหารระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคล, หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเซ็นทรัล มีหน่วยงาน Talent Development หรือ ทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล คอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะเชื่อว่านอกจากการลงทุนในธุรกิจแล้ว การลงทุนด้านการเรียนรู้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน สิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลกรให้ก้าวทันเทรนด์ พร้อมรับมือกับความท้าทายท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรที่แข็งแกร่งและมั่นคง

สำหรับตัวอย่างไฮไลต์โครงการฝึกอบรมของกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ

1. People Manager Program โปรแกรมการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริม “ศักยภาพในการบริหารคน” สำหรับหัวหน้างาน ให้สร้างความสำเร็จผ่านทีมงานได้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จะมีทั้ง e-learning และ เวิร์กชอป รวมถึงการจัด People Manager Talk เพื่อเป็นการเรียนรู้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทีมระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรกับผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัล

2. Management Development Program โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับระดับผู้จัดการ

ให้เป็นผู้นำทีมหรือหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันลูกทีมให้เกิดศักยภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งโปรแกรมนี้ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้แบบ Project-base action learning ด้วยการลงมือทำ คิดค้นไอเดียใหม่ๆ ให้ธุรกิจ และต่อยอดนำมาใช้จริงในปัจจุบัน

3. Executive Program โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับทีมผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมใหม่ล่าสุดอย่าง EDP – Executive Development Program ซึ่งเป็น ครั้งแรกของการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลทั้งจากไทย เวียดนาม และยุโรป ภายใต้ธีมการเรียนรู้ Becoming Future-Ready Organization” เตรียมพร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต โดย กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ IMD (International Institute for Management Development)  ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ด้านธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและมีประสบการณ์ด้านการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยมีรูปแบบการอบรมเกิดขึ้นภายใต้ 3 แผนการเรียนรู้  ได้แก่

– Business Transformation – การเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่จะมาถึง ด้วยการเรียนรู้แนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆมองหาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น หัวข้อ Using AI and Data Analytics For Driving Digital Transformation การใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

– Ambidextrous Leadershipการเรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำ ที่ให้ความสำคัญกับ 2 ส่วนทั้งเชิงรุกและเชิงรับไปพร้อมกัน คือ exploration กล้าคิดนอกกรอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีด้าน exploitation ที่เน้นให้เกิดการปรับปรุงและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

– Talent Nurturing – การเตรียมพร้อมด้านคนเพื่อหาสร้าง พัฒนาและรักษาคนเก่ง (Talent) ขององค์กร และผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไป เช่น หัวข้อ Becoming an Architect of Change การเป็นผู้สรรค์สร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการค้นหาคนเก่งหรือ Talent ขององค์กร เรามีแนวทางในการให้โอกาส Talent จากภายในองค์กรเป็นสำคัญโดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติด้วยการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคตได้ ทั้งนี้เมื่อองค์กรได้ Talent ที่เหมาะสมแล้วจะได้รับการดูแลผ่านระบบที่เรียกว่า ICDP (Individual Career and Development Plans) เพื่อวางแผนวิเคราะห์ตนเอง และตั้งเป้าหมายการเติบโตในสายงานรวมถึงทักษะที่ต้องการพัฒนา เพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ Talent Development นำมาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการพัฒนาเรียนรู้และให้โอกาสในการเติบโตทางอาชีพไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมคนเก่งที่มีความสามารถให้ก้าวทันต่อเมกะเทรนด์โลก เพื่อร่วมกันทรานฟอร์มองค์กรสู่โลกยุคใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)