DMT ร่วมกับ SET ปลูกป่าในวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

ในสภาวะมลพิษในอากาศและภาวะโลกร้อนที่กำลังย่ำแย่จวนจะถึงขีดสุด ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของเราในระยะยาว และปัญหาพวกนี้ทำให้พื้นที่ป่าแห้งแล้งหนักขึ้น กระทบไปถึงชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ป่า ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง ในการทำการเกษตร ผลผลิตออกสู่ตลาดได้น้อย ราคาสูงลิ่วเป็นปัญหาค่าครองชีพให้คนในสังคมต่อเนื่องไปอีก