เยี่ยมบ้านญวน เยือนบ้านเขมร ลัดเลาะไหว้พระริมเจ้าพระยา ชุมชน 3 ศาสนา 4 ชาติพันธุ์บนถนนสามเสน

ถนนสามเสนบริเวณสะพานซังฮี้ฝั่งพระนคร เป็นแหล่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 300 ปีที่บันทึกไว้ว่าบริเวณนี้มีหลากหลายชนชาติ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันอพยพเข้ามาอาศัย แม้จะมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบบนผืนแผ่นดินไทย