ธนาคารไทยเครดิตประสบความสำเร็จจากโครงการตังค์โต Know-how คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน” โดยกระทรวงมหาดไทย

ธนาคารฯ ได้รับรางวัลประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) โดยมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนจาก โครงการตังค์โต Know-how ซึ่งเน้นเสริมสร้างทักษะและวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตคนไทยให้พึ่งตนเอง การได้รับคัดเลือกฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการดำเนินงานของธนาคารฯ “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธนาคารฯ ในการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ