18 ปี 18 เรื่อง “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” CSR มาทั้งครอบครัว & แบรนด์ AIS

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาคนเป็นคนดี นำไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย