เปิดแนวคิด 3 มูลนิธิชั้นนำของโลก “ต้นแบบ” เน้นการลงทุนแนว ESG สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันที่ยั่งยืน

3 มูลนิธิชั้นนำของโลกที่ถือเป็น “ต้นแบบ” ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันที่ยั่งยืน เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศลโดยเน้นกระบวนการตัดสินใจลงทุนในทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงหลัก ESG คือผลกระทบเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการที่ดีเป็นที่ตั้ง เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต