โครงการ Care the Wild โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามแปลงปลูกแรกในโครงการ ที่ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว สุพรรณบุรี

ทีมงานโครงการ Care the Wild ร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชน ติดตามผลพื้นที่ปลูกป่า 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี แปลงปลูกแรกของโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2562 สนับสนุนจากองค์กรภาคตลาดทุน ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ชมรม Custodian ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) โดยตลอด 3 ปี ชุมชนในพื้นที่ร่วมดูแลรักษาป่าอย่างเข้มแข็ง ต้นไม้ทั้ง 2,000 ต้น รอดตายกว่า 95% อัตราการเจริญเติบโต มีความสูงเฉลี่ย 4 – 6.5 เมตร โดยชุมชนจะดูแลต่อเนื่องตลอด 6 ปี ตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าอย่างแท้จริง องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ผืนป่า และติดตามการเติบโตของต้นไม้ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999