ลอรีอัล คว้าเกรด AAA สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ รวมทั้งการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าในระบบห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน