นวัตกรรมพลังงานทางเลือก เกี่ยวโยงโมเดล CSV

Creating Shared Value หรือ CSV คือการพัฒนาและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง CHOSEN GROUP นำนวัตกรรมพลังงานทางเลือกในไทย & อาเซียน ส่ง EV-Box เครื่องชาร์จไฟฟ้าอัจฉริยะตอบโจทย์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม