วิธีจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในยุค COVID-19

ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราจะเห็นได้ว่ามีขยะใหม่เกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นขยะทั่วไป และขยะที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยขยะเหล่านี้มาจาก โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หน่วยราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ.