Digital Kids เอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก

ด้วยความเชื่อมั่นของเอไอเอสว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย