#SaveRightWhale ภาวะโลกร้อนส่อวิกฤติ “วาฬไรท์” ที่แอตแลนติกเหนือใกล้สูญพันธุ์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วารสาร Oceanography ชี้ให้เห็นว่าจำนวนประชากรวาฬไรท์ (Right whale) ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือลดลงอย่างน่าตกใจ เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นในบริเวณอ่าวเมน (Gulf of Maine) ส่งผลให้วาฬไรท์เสี่ยงสูญพันธุ์