SD Symposium 2018 เอสซีจีชวนทุกภาคส่วน องค์กรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน จุดประกายความยั่งยืนทรัพยากรโลก

ด้วยแนวคิด Circular Economy: The Future We Create มีองค์กรชั้นนำระดับโลกภาครัฐภาคประชาสังคมผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและต้นแบบความสำเร็จ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสู่การเติบโตอย่างสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกที่ยั่งยืน