เดอะ มอลล์ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัลอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้า 3 รางวัล จากโครงการ Thailand Energy Awards 2020-2021 ได้แก่ ปี 2020 เดอะมอลล์ โคราช ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รับรางวัลด้านบุคลากร ประเภททีมงานการจัดการพลังงาน และปี 2021 เดอะมอลล์โคราช ได้รับรางวัลด้านบุคลากร ประเภททีมงานการจัด


โครงการ Thailand Energy Awards จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ที่มีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2020 และปี 2021 มีการประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยในปี 2020 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 325 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 619 ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.9 แสนตัน และในปี 2021 มีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการเข้าประกวดรวม 277 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 63 ผลงาน ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน 567 ล้านบาท ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.84 แสนตัน

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการโครงการจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารในเครือตั้งแต่ปี 2550
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และได้เข้าร่วมโครงการการประกวด Thailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2015 ได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น 12 รางวัล และได้รับรางวัล The Winner ระดับอาเซียน ในงาน Asean Energy Awards 1 รางวัล และจะยังคงจะเข้าร่วมโครงการทุกๆปี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสมรรถนะในการใช้พลังงานในองค์กรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

Stay Connected
Latest News