ปังต่อเนื่อง!!Amazon ลงทุนร่วมสร้าง ZeroAvia hydrogen เครื่องบินปลอดการปล่อยคาร์บอน

หลังจากที่ Amazon ได้ประกาศโครงการ Amazon’s Climate Pledge หรือพันธสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ Amazon ไปเมื่อเดือนกันยายน 2019 ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายใน 2040 บริษัทยังคงผลักดันกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับพันธสัญญาดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง