DISPERSEED ลูกบอลเมล็ดพันธุ์ ช่วยฟื้นฟูและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้ธรรมชาติ หลังเสียหายจากไฟป่า

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์ไฟป่าได้ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น สร้างความเสียหายต่อสภาพป่าที่เป็นบ้านของสัตว์ป่า และเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของมนุษย์

บ้านปูกวาดรางวัลความยั่งยืนด้าน “Environment” และ “Biodiversity”

บ้านปูตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยได้รับการจัดอันดับจากบริษัทอิสระผู้ให้บริการระดับโลกด้านการจัดทำดัชนีมาตรฐาน การวิเคราะห์ และโซลูชันด้านข้อมูล ซึ่งบ้านปูฯ ได้รับการประเมินสูงสุดทั้งในด้าน “Environment” และ “Biodiversity” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG และยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

เบื้องหน้า “ฝายชะลอน้ำ” คือความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมของพืชและสัตว์ป่า

การบุกรุกพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส่งผลให้แหล่งน้ำที่สัตว์ป่าใช้ดำรงชีวิตหายไป ซึ่งหลังจากมีการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ขึ้นมาแล้วพบการกลับมาของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายาก สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ให้เกิดขึ้น