Schneider Electric ติดโผ “บริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในโลก” ปี 2561 จากฟอร์จูน

Schneider Electric ผงาดสู่อันดับที่ 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากนิตยสารฟอร์จูน  ซึ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืน รวมถึงศักยภาพความเสมอภาคทางเพศของพนักงาน และความแตกต่างในกลุ่มอุตสาหกรรม