SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)