ติวเข้มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SET SE 102

SET อาสาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งบนออนไลน์และ การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด Workshop การจัดประชุมย่อย/สัมมนา ในประเด็นหัวข้อด้านสังคมที่อยู่ในความสนใจของภาค ธุกิจและภาคสังคม