“SAVEซาเล้งพิทักษ์โลก” ยกระดับความปลอดภัยซาเล้งห่างไกลโควิด

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าโมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

นพดล จันทร์เรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์

โดยล่าสุด ได้จัดกิจกรรม ‘ร่วมด้วยช่วย SAVE ซาเล้งพิทักษ์โลก’ ณ อาคารสวนสุขภาพ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะรีไซเคิล หรือซาเล้ง และเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะชุมชน ซึ่งเป็นเสมือนปราการด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจมีความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อเพิ่มมากขึ้น

โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้มอบ ‘ชุดยกการ์ดซาเล้งพิทักษ์โลก’ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เจลแอลกอฮอล์ พร้อมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ‘คัดแยกขยะอย่างไร ห่างไกลโควิด แถมได้เงินเพิ่ม’ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดให้บริการตรวจสอบเช็กสภาพความปลอดภัยรถซาเล้ง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ในการให้บริการตรวจซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อให้รถซาเล้งมีความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ สนับสนุนค่าบริการ จึงเป็นการร่วมกันระหว่างเครือข่ายในท้องถิ่น  เพื่อร่วมดูแลผู้ประกอบอาชีพคัดแยกขยะรีไซเคิลให้สามารถเดินหน้าดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

 

Stay Connected
Latest News