“ดอนเมืองโทลล์เวย์” รายงานผลงาน Social enterprise 5 แนวทาง ปี 2564

เป็นระยะเวลากว่า 33 ปี ที่บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ “DMT” มุ่งมั่นทำธุรกิจให้บริการด้านการคมนาคม-การขนส่ง ที่สะดวกรวดเร็วให้แก่พี่น้องคนไทย โดยควบคู่ไปกับการดำเนินโยบายองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ผู้บริหารและพนักงานดอนเมืองโทลล์เวย์ต่างมีใจที่ต้องการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมในทุกด้าน โดยไม่หวังถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพียงหวังที่จะเป็น Social enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมที่มีผู้บริหารและพนักงานมีแนวคิดร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม


นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ มาใช้ในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรูปแบบหนึ่ง

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แม่ทัพใหญ่แห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของ DMT กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญนอกจากความซื่อสัตย์ โปร่งใส หรือการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย โดยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้จัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมในหลายหลากรูปแบบภายในแนวคิดทั้ง 5 ด้านของบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมไทยในทุกด้าน”

ภารกิจสำคัญด้านแรกในปี 2564 ของชาวโทล์ลเวย์ คือ ด้านการยกระดับการศึกษาของสังคม (Tollway Smart Way) ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกด้าน ทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจนจบปริญญา การบริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ จ.นครนายก ที่เปิดสอนเยาวชนที่ยากไร้และขาดแคลนโอกาส รวมไปถึงจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม CSR ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี ส่งทีมงานซีเอสอาร์มืออาชีพของบริษัทไปเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้ในเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของนิสิตฯ โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตใต้สำนึกในการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบในสังคมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า

สำหรับกิจกรรมในด้านการยกระดับความปลอดภัยด้านยาเสพติด (Tollway Happy Way) นั้น บริษัทได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นจำนวน 5,000 ชุด ให้กับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) เพื่อนำไปตรวจหาผู้เสพและแยกตัวรักษาต่อ เป็นการร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหา และฟื้นฟู ให้ผู้ติดสารเสพติดกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติในสังคม

ในด้านที่สาม เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Tollway Safety Way) ซึ่งเป็นอีกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องมีชีวิตที่ความปลอดภัย ด้วย บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบ และทำทางม้าลายให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างจังหวัดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชน

และในช่วงเทศกาลสำคัญของคนไทย อย่างเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ ที่ประชาชนมีการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านยังภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก บริษัทได้จัดทำโครงการสงกรานต์ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ด้วยการมอบกระเป๋ากันง่วงบริการให้กับผู้ใช้ทางตามด่านต่างๆ ภายในกระเป๋าจะบรรจุน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ล กาแฟ ผ้าเย็น ยาดม และลูกอม ช่วยให้ผู้ใช้ทางได้ตื่นตัวในการขับขี่ ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกหนทางหนึ่ง

สำหรับด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม (Tollway Better Way) ในปีที่ผ่านๆมา บริษัทได้ให้การสนับสนุนของขวัญและของจับสลากในวันเด็กแห่งชาติ แก่เด็กๆ ที่อาศัยอยู่ระแวงใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่าดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปีนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรม วันเด็กเหมือนเช่นทุกปีได้ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการบริจาคเตียงกระดาษ เพื่อใช้ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มให้ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในจุดบริการต่างๆ

และยังได้จัดทำโครงการ “Tollway Better Way …ทุกเวลาคือการให้” โดยการนำเงินค่าผ่านทางของผู้ใช้ทางตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 12 สตางค์/เที่ยว มาสบทบทุนร่วมบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และจากแรงสนับสนุนของผู้ใช้ทางทุกท่าน สามารถรวบรวมเงินบริจาคมากกว่า 300,000 บาท

นอกจากบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการยกระดับสิ่งแวดล้อม (Tollway Green Way) โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดทำโครงการสมุด Green Way โดยนำใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลผลิตเป็นสมุด Green Way เพื่อนำไปบริจาคและส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน มอบให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนได้ใช้กัน ในปัจจุบันทางบริษัทสามารถผลิตและบริจาคสมุดไปแล้วกว่า 10,400 เล่ม และส่งมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 35 โรงเรียน

และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้จัดโครงการ “โทล์ลเวย์ รับขวดช่วยหมอ” ด้วยการตั้งจุดรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกประเภท PET ณ ด่านดินแดงและที่ทำการของบริษัท เพื่อนำไป recycle ผลิตเป็นชุด PPE ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย เป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเข้าสู่สภาพสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทสามารถร่วมบริจาคขวดไปได้แล้วทั้งสิ้นจำนวน 22,000 ขวด ซึ่งขวด PET 600 ขวด สามารถนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ จำนวน 1 ชุด

Stay Connected
Latest News

“ทีมเหยี่ยวไฟพร้อมลุยสู้ไฟป่าหน้าแล้ง รักษาผืนป่า ลดฝุ่นควันเพื่อคนไทย” นิสสันร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  นำทีมให้ยืมกระบะนิสสันนาวาราสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟช่วงฤดูแล้ง